Raport mbi studimin e kryer per montorimin sa me efektiv te sherbimeve te mbrojtjes dhe riintegrimit per te mbijetuarat e dhunes ne familje ne Bashkine Diber

Përgatiti: Qendra Agritra-Vizion                       

Financuar nga Ambasada Austriake(ADA) mbështetur nga AWEN

Hyrje

  Shqipëria ka bërë progres në dy dekadat e fundit në respektimin dhe promovimin e barazisë gjinore dhe adresimin e dhunës në familje (DV), dhunës me bazë gjinore (GBV) dhe dhunës ndaj grave (VAW) përmes përmirësimit të legjislacionit dhe politikave kombëtare dhe harmonizimit të tyre me të drejtat ndërkombëtare të njeriut. standardet. Megjithatë, dhuna ndaj grave vazhdon të jetë një shqetësim serioz, gjë e cila u riafirmua nga të dhënat më të fundit të ofruara nga Anketa e tretë Kombëtare mbi Dhunën ndaj Grave dhe Vajzave me bazë Popullsinë (2018_ kryer nga INSTAT ku një në dy (52,9%) gra shqiptare kanë përjetuar një ose më shumë forma të dhunës (dhuna nga partneri intim, dhuna në takime, dhuna nga jopartneri, ngacmimi seksual, përndjekja) gjatë jetës së tyre.Në studimin “Burrat dhe gratë në Shqipëri 2020”, INSTAT ka analizuar dhunën në familje dhe shkallën e saj. fenomen në Shqipëri Referuar këtij publikimi, në vitin 2019 ka pasur një rritje të numrit të vrasjeve brenda familjes me 4.5% krahasuar me vitin 2018. Numri i rasteve të dhunës në familje të raportuara në polici është rritur vit pas viti nga 3866 raste në 2015. shifra e vitit 2020 është 4701 raste. 3497 (nga 4701) kanë qenë gra në Shqipëri që kanë raportuar në polici raste dhune dhe krime të tjera në çështjet familjare. 7 persona janë vrarë në familje. marrëdhënie, 6 ishin gra. Krahasuar me vitin 2019, numri i raporteve zyrtare ka qenë pothuajse i njëjtë. Gjatë vitit 2019, 2836 gra dhe vajza kanë aplikuar për urdhër mbrojtjeje për shkak të dhunës nga bashkëshorti/partneri, 201 raste më pak se 2018

Makineria ekzistuese kombëtare gjinore vazhdon të ketë mungesë të burimeve, duke rezultuar në efektivitet dhe ndikim të kufizuar.

Qarku i Dibrës është i njohur për mentalitetin e jashtëm sa i përket dhunës me bazë gjinore dhe stereotipeve gjinore. Dhuna me bazë gjinore qoftë ajo fizike, psikologjike dhe ekonomike është e pranishme në 80% të familjeve në komunitetin tonë. Gratë dhe vajzat hezitojnë të raportojnë dhunën për shkak të mungesës së informacionit se si dhe ku të raportojnë, si dhe mungesës së informacionit për shërbimet që kanë në dispozicion kur raportojnë dhunën.Gjatë vitit 2021, Gjykata e Rrethit Gjyqësor Dibër ka trajtuar 36 çështje padish në lidhje me lëshimin e urdhrit të menjëhershëm të mbrojtjes ose urdhrit të mbrojtjes, nga të cilat 10 çështje për lëshimin e urdhrit të mbrojtjes dhe 26 për urdhrin e menjëhershëm të mbrojtjes. 36 nga 36 paditëse ishin gra dhe vajza. Nga të dhënat e disponueshme të Policisë së Qarkut Dibër gjatë vitit 2021 janë referuar 36 raste të dhunës në familje, të gjitha gra, duke denoncuar dhunën ndaj bashkëshortëve dhe bashkëjetuesve, në të shumtën e rasteve fëmijët kanë qenë pjesë e abuzimit apo dëshmitarë të abuzimit. Këto shifra janë tregues, por nuk përfaqësojnë plotësisht peshën e situatës pasi shumica e grave dhe vajzave në qarkun e Dibrës hezitojnë të raportojnë dhunën, nuk kanë informacion për shërbimet e ofruara dhe kanë më pak akses në to.

Përse ky studim?

Qendra Agritra-vizion është një organizatë lokale që punon për përmirësimin e pozitës social ekonomike të grave dhe vajzave në Dibër . Organizata ofron shërbime konkrete për mbrojtje dhe rrintegrimin e të mbijetuarave të dhunës në familje si anëtare e mekanizmit të Referimit për menaxhimin e rasteve të dhunës dhe gjithashtu ka punuar për rritjen e kapaciteteve të Anëtarëve të Mekanizmit te Referimit te Bashkisë Dibër për menaxhimin sa më efektivë të rasteve. Qendra Agritra- Vizon po lobon pranë institiucioneve për përmisimin dhe rritjen e shërbimeve  për të mbijetuarat e dhunës në familje.  Për të vlerësuar përfitimin e grave të dhunuara nga shërbimet që duhet të ofrojnë strukturat përgjegjëse shtetërore në bashkinë Dibër organizata jonë ka kryer këtë studim i cili do të ndihmojë edhe në hartimin e projekteve të reja duke u bazuar në nevojat e komunitetit.

Qëllimi : Qëllimi parësor i këtij studimi është të identifikojë problematikat në lidhje me ofrimin e shërbimeve mbrojtëse dhe rrintegruese për të mbijetuarat e dhunës në familje nga strukturat shtetërore dhe shoqëria civile në Bashkinë Dibër.

METODOLOGJIA

Metodologjia

Metodologjia është e ndarë në disa instrumeta si:  lloji i studimit, metoda e aplikuar, instrumentet për të mbledhur të dhënat, mostra, analizimi dhe përpunimi i të dhënave.

Lloji i studimit

Ky studimi është një studim përshkrues, sepse synon të japë informacion në lidhje me shërbimet e ofruara nga institucionet dhe organizata për të mbijetuarat e dhunës në Bashkinë Dibër.Studimi ka qasje sasiore.

Metoda e studimit

Lloji i metodës të aplikuar në këtë hulumtim është induktive sepse së pari mbledhim të dhëna pastaj ngrijmë teori apo gjejmë lidhje midis variablave që i shërbejnë qëllimit të studimit tonë.

Strategjia e metodës së aplikuar është anketimi dhe instrument i aplikuar është  pyetësori.

Burimet e informacionit

Burimet e përdorura në këtë studim janë parësore. Burimet parësore janë mbledhur nëpërmjet pyetësorit dhe fokus – grupeve.

Instrumenti

Instrumenti në këtë studim është pyetësori. Pyetësori është i përbërë nga 27 pyetje, ku secila pyetje përfaqëson një variabël dhe secili variabël përbën një qëllim në vetvete. Është i ndarë në 4 sesione, ku sesioni i parë përfaqëson të dhënat e përgjithëshme të të anketuarve, sesioni 2  përbëhet nga pyetje mbi situatën e dhunës, sesioni i 3 përbëhet nga pyetje mbi shërbimet e nevojshme të përfituara dhe sesioni i 4 përbëhet nga pyetje për vlerësimin e shërbimeve.Të dhënat në këtë pyetësor janë të dhëna cilësore dhe sasiore.

Mostra

Mostra është një numër  përfaqësuaes në një popullatë , e cila përbën numrin total të nga e cila merret kjo përfaqësi. Në rastin tonë popullata përbëhetnga gra dhe vjaza te mbijetuara te dhunes ne familje ne Bashkine Diber. Në studimin tonë kemi të bejmë me një mostër probabilitare, e cila nënkupkton që secili element i popullatës ka të njëjtën mundësi zgjedhje. Përsa i përket numrit të mostrës nuk është përfaqësuese kjo përbën dhe një kufuzim të studimit. Mostra përbëhet nga 100 të anketuar.

Analizimi dhe përpunimi i të dhënave

Për përpunimin dhe analizimin e të dhënave në këtë studim është përdorurur programi statistikor i grafiqeve dhe tabelave.

Analiza dhe përpunimi i të dhënave

Të dhënat u morrën përmes anketës, e cila u shpërda fizikisht. Pyetësori është ndarë në kater sesione, ku sesioni i parë përfaqëson të dhënat e përgjitheshme të të anketuarve, sesioni 2  përbëhet nga pyetje mbi situaten e dhunës, sesioni i 3 përbëhet nga pyetje mbi shërbimet e nevojshme dhe të përfituara dhe sesioni i 4 përbëhet nga pyetje për vlerësimin e shërbimeve.

Raport i fokus- grupeve

Gratë dhe vajzat  shprehen se e kanë të veshtirë të denancojnë dhunën për  shkak të mentalitetit pasi nuk duan të bëjnë publike ceshtje familjare. 

Ky mentalitet e bën të vështirë dhe denoncimin nga persona të tjerë pasi në shumë raste  as  njerëzit e afrëm apo komshinjët  nuk kanë dijeni për konfliktet në familje .

 Akoma me e pamundur bëhet denoncimi  apo dhe  kërkimi i shërbimve nga struktuarat shtetërore apo dhe nga organizata të ndryshme që mund të ofrojnë shërbime per grate dhe vajzat qe jetojne ne zona larg qytetit.

Kanë mungesë besimi tek  strukturat pasi shpesh  stafet  i pargjykojnë pasi dhe vete ata ndikohen nga mentaliteti  duke menduar se gratë duhet të tolerojnë në familje ose burri ka gjithmonë të drejtë.

Në shumicën e rasteve e kanë të pamundur të sigurojnë prova  në raste dhunimi.

Shumë gra të cilat kanë denoncuar dhunën   kanë marrë urdhër mbrojtje, por  problemi mund të ketë marrë një zgjidhje të përkohshme ose  në disa raste marrëdhënjet janë acaruar me tej.

Seksioni 1 (pyetje të përgjithshme)

Bashkia / Njësia Administrative _________________________  Bashkia Dibër

Të gjithë përfaqësuesit i përkasin Bashkisë Dibër.

2-GjINIA       ☐ M    ☐ F                        Tjetër 

MASHKULLFEMER TJETER
0%100%0%

Të gjithë përfaqësuesit i përkasin gjinisë femërore

3-MOSHA

Grup-mosha 

            ☐ 18 – 30 vjeç  

            ☐ 31 – 40 vjeç 

            ☐ 41 – 50 vjeç  

            ☐ 51 – 65 vjeç  

☐ mbi 65 vjeç 

18 – 30 vjeç31 – 40 vjeç41 – 50 vjeç  51 – 65 vjeç  mbi 65 vjeç
15%46%30%9%0%

Grup-mosha e 15 % te anketuarave i përkasin 18-30 vjec, 46%i përkasin grup-moshës 31-40 vjec, 30% i perkasin grup-moshës 41-50 vjec, 9%i përkasin grup-moshës 51- 65 vjec dhe 0% i përkasin grup-moshës mbi 65 vjec.

4-ARSIMI

☐ analfabet/e                          ☐ shkollë e lartë            ☐ shkollë fillore                       ☐ Bachelor      

☒ shkollë 8-9 vjeçare                ☐ Tjetër ____________________________

            ☐ shkollë e mesme 

Analfabet/eShkollë fillore Shkollë 8-9 vjeçareShkollë e mesmeShkollë e lartëBachelorTjetër
0%7%69%15%0%9%0%

7% e të anketuarve kanë mbaruar arsimin fillore, 69 % e të anketuarve kanë mbaruar arsimin 8-9 vjecar, 15 % kanë mbaruar arsimin e mesëm dhe 9% kanë mbaruar arsimin e lartë.

5-ZONA

 1. Qytet
  1. Fshat
QYTETFSHAT
2476

76% e të anketuarve banojnë në fshat dhe 24% e të anketuarve banojnë në qytet.

6.PUNESIMI

 1. Pa punë 
  1. E vetpunësuar 
  1. E punësuar në sektor privat 
  1. E punësuar në administrate
Pa punëE vetpunësuarE punësuar në sektor privatE punësuar në administrate
80%5%10%5%

80% e të anketuarve janë të pa punë, 5% e të anketuarve janë të vetëpunësuar , 10 % e të anketuarve punojnë në sektorin privat dhe 5% e të anketurve punojnë në administratë.

7-Statusi civil:  

            ☐ beqar/e                                            

            ☐ i/e martuar                          

            ☐ i/e divorcuar                                   

            ☐ i/e ve           

            ☐Tjetër ____________          

Beqar/e I/e martuarI/e divorcuarI/e veTjetër
12%55%33%0%0%

12% e të anketurve i përkasin statusit civil beqare, 55% i përkasin statusit civil e martuar, dhe 33% i përkasin statusit civil e divorcuar.

8 -Fëmijë në përgjegjësi/kujdestari ?

 1. ☐ nuk kam fëmijë 
 2. ☐ 1 fëmijë 
 3. ☐ 2 fëmijë 
 4. ☐ 3 fëmijë 
 5. ☐ më tepër se 3 fëmijë 
nuk kam fëmijë1 fëmijë2 fëmijë3 fëmijëmë tepër se 3 fëmijë
25%10%27%23%15%


 
 
25% e të anketurve nuk kanë fëmijë, 10% e të anketurve kanë 1 fëmijë, 27% kanë 2 fëmijë, 23% kanë 3 fëmijë dhe 15 % kanë më tepër se 3 fëmijë.
9. Strehimi:  
A.               ☐ jetoj në banesën time (e kam në pronësi) 
B.                ☐ jetoj në banesën e prindërve të mi 
C.                ☐ jetoj në banesën e bashkëshortit/es, ish-bashkëshorti/est, partnerit/es, ish-partnerit/es
D.               ☐ jetoj në banesën e prindërve të bashkëshortit/es, ish-bashkëshorti/est, partnerit/es, ish-partnerit/es 
E.                ☐ jetoj në apartament me qera 
F.                ☐ jetoj në banesë/ambient të braktisur
G.               ☐ jetoj në qendër të mbrojtur/strehëz
H.                ☐Tjetër ____________
 
Jetoj në banesën time (e kam në pronësi)Jetoj në banesën e prindërve të miJetoj në banesën e bashkëshortit/es, ish-bashkëshorti/est, partnerit/es, ish-partnerit/es
Jetoj në banesën e prindërve të bashkëshortit/es, ish-bashkëshorti/est, partnerit/es, ish-partnerit/esJetoj në apartament me qeraJetoj në banesë/ambient të braktisurJetoj në qendër të mbrojtur/strehëzTjetër
3%45%35%7%10%0%0%0%

3% e të anketuarve jetojnë në banesën e tyre, 45% jetojnë  në banesën e prindërve të tyre, 35% jetojnë  në banesën e bashkëshortit/es, ish-bashkëshorti/est, partnerit/es, ish-partnerit/es, 7% jetojnë në banesën e prindërve të bashkëshortit/es, ish-bashkëshorti/est, partnerit/es, ish-partnerit/es dhe 10 % jetojnë në apartament me qera. 

Seksioni 2 

(pyetje mbi situatën e dhunës)

9- Jeni ndjer ndonjëherë e dhunuar

PO               

JO    

 Refuzoj të përgjigjem 

POJORefuzoj te pergjigjem  
89%11%0%

89%  e të anketurve janë ndjere të dhunuar dhe 11% e të anketuarve nuk janë ndjerë asnjëherë të dhunuar.

9.1   NESE PO ,NGA KUSH JE DHUNUAR(  ofenduar)

Jam subjekt i dhunës të ushtruar nga:  

            ☐ bashkëshorti/ja 

            ☐ ish-bashkëshorti/ja 

            ☐ partneri/ja 

            ☐ ish-partneri/ja

            ☐ i/e dashuri/a

            ☐ babai 

            ☐ nëna

            ☐ vëllai

            ☐Tjetër ____________

bashkëshorti/jaish-bashkëshorti/japartneri/jaish-partneri/jai/e dashuri/ababainënavëllaiTjetër
56%34%5%0%0%5%0%0%0%

56% e të anketuarve është subjekt i dhunës i ushtruar nga bashkëshorti, 34% janë subjekt i dhunës i ushtruar nga ish-bashkëshorti, 5% janë shprehur se janë subjekt i dhunës të ushtruar nga partneridhe 5%  e të anketuarve ështe subjekt i dhunës i ushtruar nga babai.

9.2 ÇFARE LLOJ  DHUNE KENI PERJETUAR  

 1. Ju ka ofenduar me fjalë 
 2. Ju ka qëlluar me dorë ose dicka tjetër
 3. Nuk ju lë para në përdorim 
 4. Kërkon marrëdhënje seksuale jashtë dëshirës tuaj 
Ju ka ofenduar me fjalëJu ka qëlluar me dorë ose dicka tjetërNuk ju lë para në përdorimKërkon marrëdhënje seksuale jashtë dëshirës tuaj
13%47%25%15%


13% e të anketuarve janë shprehur se kanë përjetuar ofendim me fjalë, 47% janë shprehur se i ka qëlluar me dorë ose dicka tjetër, 25 % janë shprehur se nuk ju lë para në përdorim dhe 15% janë shprehur se kërkon marrëdhënje seksuale jashtë dëshirës së tyre. 
 
9.3 A FOLET ME DIKE PER SITUATEN TUAJ
A.   Me të afërmit e familjes tuaj 
B.    Me të afërmit e familjes së dhunuesit 
C.    Ndonjë tjeter ___________________ 
Me të afërmit e familjes tuaj
Me te afermit e familjes së
Ndonjë tjeter
67%
6%
27%
 

67% e të anketuarve shprehen se kanë folur  me të afërmit e familjes tyre për situatën e dhunës, 6% shprehen se kanë folur me të afermit e familjes së dhunuesit dhe 27% kanë folur me dikë tjetër.

9.4 A KENI DENONCUAR NDONJEHERE DHUNUESIN 

PO 

JO  

POJO
62%38%

62% e të anketuarve shprehen se kanë denoncuar dhunën dhe 38% nuk e kanë denoncuar dhunën.

9.5Nese jo:përse nuk e denoncuat dhunën

          ☐ Për shkak të mentalitetit 

            ☐ Për shkak të frikës se instutucuionet nuk do të ju mbrojnë.

            ☐ Nuk patet mbështetje nga të afërmit tuaj.

            ☐ Tjetër

Per shkak të mentalitetitPër shkak të frikes së instutucuionet nuk do të ju mbrojnëNuk patet mbështetje nga te afërmit tuajTjetër
50%26%24%0%

50 % e atyre që nuk e denoncuan dhunën shprehen  se nuk e kanë bërë për shkak të mëntalitetit, 26% shprehen se nuk e kanë denocuar për shkak te frikës së institucionet nuk do i mbronin dhe 24% nuk e kanë denoncuar sepse nuk kanë pasur mbështetje te afërmit e tyre.

9.6    Nese po:ku e denoncuat

Raportimim i dhunës:  

            ☐ Polici 

            ☐ Prokurori

            ☐ OJF 

            ☐ Klinikë Ligjore

            ☐ Zyra e Shërbimeve Sociale pranë Bashkisë 

            ☐ Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror 

            ☐ Spitali Rajonal

            ☐ Qendër Shëndetësore

            ☐Tjetër ____________

PoliciProkuroriOJFKlinikë LigjoreZyra e Shërbimeve Sociale pranë BashkisëZyra Rajonale e Shërbimit Social ShtetërorSpitali RajonalQendër ShëndetësoreTjetër
36%0%28%0%18%9%9%0%0%

36% e të anketuarve shprehen se kanë denoncuar dhunën ne Polici, 28 % e kanë denoncuar dhunën ne OJF, 18 % e kanë denoncuar dhunën ne Zyren e Sherbimeve Sociale, 9% e kanë denocuar dhunën  te Zyra Rajonale e Shërbimit Social Shtetëror dhe 9% e kanë denoncuar pranë Spitalit.

9.7  Si e keni kryer denoncimin

 1. Kontaktuat vetë 
 2. Dikush denoncoi për ju 
 3. Nuk e di  se kush e ka informuar
Kontaktuat vetëDikush denoncoi për juNuk e di  se kush e ka informuar 
73%27%0%

73% e kanë kryer denoncimin vetë dhe 27 % janë shprehur se dikush denoncoi për to.

9.8- Si reagoi struktura ku ju bëtë denoncimin

A. Ju dëgjoi me vemendje 

B. Ju fajësoi juve 

C. Ju këshilloi ku duhet të drejtoheni me tej 

Ju dëgjoi me vemendjeJu fajësoi juveJu këshilloi ku duhet të drejtoheni me tej
52%24%24%

52% e të anketuarve janë shprehur se ku kryen denincimin struktura i degjoi me vemendje, 24% janë shprehur se struktura i fajësoi ato dhe 24% janë shprehur se struktura i  këshilloi ku duhet të drejtohen më tej.

9.9 Situata aktuale e mbrojtjes:  

            ☐ jam i/e mbrojtur aktualisht me Urdhër Paraprak të Mbrojtjes së Menjëhershme të lëshuar nga Policia 

            ☐ jam i/e mbrojtur aktualisht me Urdhër të Menjëhershëm të Mbrojtjes 

            ☐ jam i/e mbrojtur aktualisht me Urdhër të Mbrojtjes 

            ☐ kam denoncuar dhunuesin/en për veprën penale të dhunës në familje dhe ai/ajo ndodhet në paraburgim/burg 

            ☐ kam denoncuar dhunuesin/en për veprën penale të dhunës në familje dhe ai/ajo ndodhet në gjendje të lirë 

            ☐ kam qenë i/e mbrojtur me Urdhër Paraprak të Mbrojtjes së Menjëhershme të lëshuar nga Policia

            ☐ kam qenë i/e mbrojtur me Urdhër të Menjëhershëm të Mbrojtjes

            ☐ kam qenë i/e mbrojtur me Urdhër të Mbrojtjes 

            ☐Tjetër ____________          

jam i/e mbrojtur aktualisht me Urdhër Paraprak të Mbrojtjes së Menjëhershme të lëshuar nga Policia0% 
jam i/e mbrojtur aktualisht me Urdhër të Menjëhershëm të Mbrojtjes28%
jam i/e mbrojtur aktualisht me Urdhër të Mbrojtjes31%
kam denoncuar dhunuesin/en për veprën penale të dhunës në familje dhe ai/ajo ndodhet në paraburgim/burg4%
kam denoncuar dhunuesin/en për veprën penale të dhunës në familje dhe ai/ajo ndodhet në gjendje të lirë22%
kam qenë i/e mbrojtur me Urdhër Paraprak të Mbrojtjes së Menjëhershme të lëshuar nga Policia0%
kam qenë i/e mbrojtur me Urdhër të Menjëhershëm të Mbrojtjes5%
kam qenë i/e mbrojtur me Urdhër të Mbrojtjes10%
Tjetër0%

28% e të anketuarve janë shprehur se janë  të mbrojtur aktualisht me Urdhër të Menjëhershëm të Mbrojtjes, 31% janë shprehur se janë të  mbrojtur aktualisht me Urdhër të Mbrojtjes, 4% janë shprëhur kam denoncuar dhunuesin/en për veprën penale të dhunës në familje dhe ai/ajo ndodhet në paraburgim/burg, 22% janë shprehur se kam denoncuar dhunuesin/en për veprën penale të dhunës në familje dhe ai/ajo ndodhet në gjendje të lirë, 5% janë shprehur se kam qenë i/e mbrojtur me Urdhër të Menjëhershëm të Mbrojtjes dhe 10% janë shprehur se kam qenë i/e mbrojtur me Urdhër të Mbrojtjes.

9.9 Nëse jeni/keni qenë i/e mbrojtur me një Urdhër Mbrojtje, gjatë kohës së vlefshmërisë së Urdhrave të Mbrojtjes: 

            ☐ kam patur ngacmime/shqetësime/kërcënime/dhunë nga dhunuesi 

            ☐ kam patur ngacmime/shqetësime/kërcënime/dhunë nga familjarët/miqtë e dhunuesit 

            ☐ nuk kam patur ngacmime/shqetësime/kërcënime/dhunë nga dhunuesi, familjarët apo miqtë e dhunesit 

            ☐Tjetër ____________          

kam patur ngacmime/shqetësime/kërcënime/dhunë nga dhunuesi82%
kam patur ngacmime/shqetësime/kërcënime/dhunë nga familjarët/miqtë e dhunuesit9%
nuk kam patur ngacmime/shqetësime/kërcënime/dhunë nga dhunuesi, familjarët apo miqtë e dhunesit9%
Tjetër ____________0%

82% e të anketuarve janë shprehur se gjatë kohë që kanë qenë të pajisur me UM dhe UMM kanë patur ngacmime/shqetësime/kërcënime/dhunë nga dhunuesi, 9% kanë shprehur se kanë patur ngacmime/shqetësime/kërcënime/dhunë nga familjarët/miqtë e dhunuesit dhe 9% janë shprehur se nuk kanë patur ngacmime/shqetësime/kërcënime/dhunë nga dhunuesi, familjarët apo miqtë e dhunesit.

Seksioni 3 (pyetje mbi shërbimet e nevojshme dhe të përfituara)

10- Ju keni kërkuar mbështetje nga institucionet/aktorët si më poshtë:  

            ☐ Policia 

            ☐ Gjykata

            ☐ Prokuroria

            ☐ Zyra e Përmbarimit

            ☐ OJF

            ☐ Zyra Rajonale e Punës

            ☐ Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional

            ☐ Spitali Rajonal

            ☐ Qendër Shëndetësore

            ☐ Institucion arsimor

            ☐Tjetër ____________          

Policia36%
Gjykata0%
Prokuroria0%
Zyra e Përmbarimit0%
OJF28%
Zyra Rajonale e Punës18%
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional0%
Spitali Rajonal9%
Qendër Shëndetësore5%
Institucion arsimor4%
Tjetër0%

36% kanë treguar se kanë kërkuar ndihmë nga Policia, 28% kanë treguar se kanë kërkuar ndihmë nga OJF, 18% kanë treguar se kanë kërkuar ndihme nga Zyra Rajonale e Punës, 9% kanë kërkuar ndihmë nga Spitali Rajonal, 5 % kanë kërkuar ndihme nga Qendra Shëndetësore, 4% kanë kërkuar ndihme nga Insitucioni arsimor.

10.1 Ju keni marr mbështetje konkrete nga institucionet/aktorët si më poshtë:  

            ☐ Policia 

            ☐ Gjykata

             Prokuroria

            ☐ Bashkia/Njësia Administrative 

            ☐ Zyra e Përmbarimit

            ☐ OJF 

            ☐ Zyra Rajonale e Punës 

            ☐ Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional

            ☐ Spitali Rajonal

            ☐ Qendër Shëndetësore 

            ☐ Institucion arsimor 

            ☐Tjetër ____________          

Policia22%
Gjykata0%
Prokuroria0%
Bashkia/Njësia Administrative27%
Zyra e Përmbarimit0%
OJF 36%
Zyra Rajonale e Punës0%
Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional0%
Spitali Rajonal5%
Qendër Shëndetësore4%
Institucion arsimor6%
Tjetër0%

24% kanë treguar se kanë marrë mbështetje nga Policia, 27% kanë marrë mbështetje nga Bashkia/Njësia Administrative, 36% kanë marrë mbështetje nga OJF, 5% ka marrë mbështetje nga Spitali Rajonal, 4% kanë marre shërbime nga Qendrat Shëndetësore dhe 6% kanë marrë shërbime nga Institucionet arsimore.

10.2 Ju keni keni patur/keni nevojë për të përfituar falas shërbimet si më poshtë:  

            ☐ Vlerësim i nevojave 

            ☐ Shërbim shëndetësor 

            ☐ Shërbim psikologjik 

            ☐ Shërbim nga ekspert psikiatër (për vete, fëmijën/ët, person nën përgjegjësi/kujdestari)

            ☐ Shërbim ligjor 

            ☐ Informim (mbi mbrojtjen ligjore për viktimat e dhunës, shërbimet ekzistuese për viktimat, procedurat për 

            strehim social, etj.)

            ☐ Ndihmë ekonomike nga shteti 

            ☐ Kurs profesional

            ☐ Trajnim në punë

             Mbështetje për ngritjen e një biznesi 

            ☐ Punësim 

            ☐ Strehim 

            ☐ Çerdhe/kopsht për fëmijën/ët falas 

            ☐ Libra/mjete shkollore për fëmijët 

             Subvencionim nga shteti për pagesën e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm

            ☐ Medikamente falas 

            ☐Tjetër ____________          

Vlerësim i nevojave50%
Shërbim shëndetësor13%
Shërbim psikologjik47%
Shërbim nga ekspert psikiatër (për vete, fëmijën/ët, person nën përgjegjësi/kujdestari)0%
Shërbim ligjor17%
Informim (mbi mbrojtjen ligjore për viktimat e dhunës, shërbimet ekzistuese për viktimat, procedurat për strehim social, etj.)28%
Ndihmë ekonomike nga shteti90%
Kurs profesional0%
Trajnim në punë0%
Mbështetje për ngritjen e një biznesi6%
Punësim84%
Strehim34%
Çerdhe/kopsht për fëmijën/ët falas14%
Libra/mjete shkollore për fëmijët14%
Subvencionim nga shteti për pagesën e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm84%
Medikamente falas9%
Tjetër0%

50% e të anketuarve kanë treguar se kanë pasur nevojë për vlerësimin e nevojave, 13% kanë treguar se kanë pasur nevojë për shërbim shëndetësor, 47% kanë pasur nevojë për shërbim psikologjik, 17% kanë pasur nevojë për shërbim ligjor, 28% kanë pasur nevoje për Informim (mbi mbrojtjen ligjore për viktimat e dhunës, shërbimet ekzistuese për viktimat, procedurat për strehim social, etj.), 6% kanë pasur nevojë për mbështetje për ngritjen e një biznesi, 84% kanë pasur nevoje për punësim, 34% kanë pasur nevoje për strehim, 14% kanë pasur nevoje për  Çerdhe/kopsht për fëmijën/ët falas, 14% kanë pasur nevojë për libra/mjete shkollore për fëmijët, 84% kanë patur nevoje për subvencionim nga shteti për pagesën e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm dhe 9% kanë patur nevoje për medikamente falas.

10.3 Ju keni përfituar falas shërbimet si më poshtë:  

            ☐ Vlerësim i nevojave 

            ☐ Shërbim shëndetësor 

            ☐ Shërbim psikologjik 

            ☐ Shërbim nga ekspert psikiatër (për vete, fëmijën/ët, person nën përgjegjësi/kujdestari)

            ☐ Shërbim ligjor 

            ☐ Informim (mbi mbrojtjen ligjore për viktimat e dhunës, shërbimet ekzistuese për viktimat, procedurat për 

            strehim social, etj.)

            ☐ Ndihmë ekonomike nga shteti 

            ☐ Kurs profesional

            ☐ Trajnim në punë

            ☐ Mbështetje për ngritjen e një biznesi

            ☐ Punësim

            ☐ Strehim 

            ☐ Çerdhe/kopsht për fëmijën/ët falas

            ☐ Libra/mjete shkollore për fëmijët 

            ☐ Subvencionim nga shteti për pagesën e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm 

            ☐ Medikamente falas 

            ☐Tjetër ____________          

Vlerësim i nevojave64%
Shërbim shëndetësor13%
Shërbim psikologjik71%
Shërbim nga ekspert psikiatër (për vete, fëmijën/ët, person nën përgjegjësi/kujdestari)0%
Shërbim ligjor22%
Informim (mbi mbrojtjen ligjore për viktimat e dhunës, shërbimet ekzistuese për viktimat, procedurat për strehim social, etj.)9%
Ndihmë ekonomike nga shteti76%
Kurs profesional0%
Trajnim në punë0%
Mbështetje për ngritjen e një biznesi0%
Punësim18%
Strehim27%
Çerdhe/kopsht për fëmijën/ët falas15%
Libra/mjete shkollore për fëmijët15%
Subvencionim nga shteti për pagesën e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm9%
Medikamente falas5%
Tjetër0%

64% e të anketuarve janë shprehur se kanë përfituar falas vlerësimin e nevojave, 13% janë shprehur se kanë përfituar falas shërbim shëndetësor, 22 janë shprehur se kanë përfituar falas shërbim ligjor, 9% janë shprëhur se kanë përfituar informim  mbi mbrojtjen, 76% janë shprehur se kanë përfituar falas ndihmë ekonomike nga shtëti, 18, janë shprehu se kanë përfituar punësim, 27% janë shprëhur se kanë përfituar strehim, 15% janë shprehur se kanë përfituar falas cerdhe/kopsht për fëmijë, 9% janë shprehur se kanë përfituar subvencionim nga shteti për pagesën e energjisë elektrike dhe ujit të pijshëm dhe 5% janë shprehur se kanë përfituar falas medikamente.

Seksioni 4 (vlerësimi i shërbimeve)

1.Pas raportimit tim, Policia menjëherë ka marrë masa dhe më ka siguruar mbrojtje:

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shumë dakord 
0%24%13%63%0%

24% e të anketuarve janë shprehur se nuk janë dakord se as raportimit të tyre , Policia menjëherë ka marrë masa dhe ju ka siguruar mbrojtje, 13% janë shprehur të pavendosur dhe 63% janë shprehur të vendosur se, Policia menjëherë ka marrë masa dhe ju ka siguruar mbrojtje.

2. Në Polici jam ndier e respektuar dhe jam trajtuar me dinjitet

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%22%13%65%0%

22% e të anketuarve janë shprehur se nuk janë dakord se në Polici jan ndier të respektuar dhe jam trajtuar me dinjitet, 13% janë shprehur te pavendosur dhe 65% jane shprehur se janë dakord se në Polici janë ndier të respektuar dhe jam trajtuar me dinjitet.

3. Psikologu ka qenë i pranishëm kur fëmijët e mi janë pyetur në Polici

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%33%0%67%0%

33% e të anketuarve janë shprehur se nuk janë dakord se Psikologu ka qenë i pranishëm kur fëmijët e tyre janë pyetur në Polici dhe 67% janë shprehur se Jan dakord se psikologu ka qenë i pranishëm kur fëmijët e tyre janë pyetur në Polici.

4. Procesi/et im/e mia gjyqësor/e nuk janë shtyrë në kohë

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%35%15%50%0%

35% e te anketurve janë shprehur se nuk janë dakord se procesi/et im/e mia gjyqësor/e nuk janë shtyrë në kohë, 15% janë shprehur te pavendosur dhe 50% jan shprehur se janë dakord se procesi/et im/e mia gjyqësor/e nuk janë shtyrë në kohë.

5. Jam e kënaqur me vendimin/et që ka marrë gjykata

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%33%7%60%0%

33% e te anketuarve janë shprehur se nuk janë dakord se janë te kenaqur  me vendimin/et që ka marrë gjykata, 7% janë shprehur të pavendosur dhe 60% janë shprehur se janë te kenaqur  me vendimin/et që ka marrë gjykata.

6. Pasi është hapur çështja penale për dhunë në familje, jam thirrur nga Prokuroria për t’u pyetur mbi rrethanat e çështjes

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%82%0%18%0%

82% e të anketuarve janë shprehur se nuk janë dakord se pasi është hapur çështja penale për dhunë në familje, janë thirrur nga Prokuroria për t’u pyetur mbi rrethanat e çështjes, dhe 18% janë shprehur se janë dakord se janë thirrur nga Prokuroria për t’u pyetur mbi rrethanat e çështjes.

7. Në Bashki/Njësi Administrative më kanë ndihmuar për të zgjidhur situatën e vështirë në të cilën jam ndodhur

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%40%10%50%0%

40% e të anketuarve janë shprehur se nuk janë dakord se Në Bashki/Njësi Administrative i kanë ndihmuar për të zgjidhur situatën e vështirë në të cilën janë ndodhur, 10% janë treguar te pavendosur dhe 50% kanë shprehur se janë dakord se se Në Bashki/Njësi Administrative i kanë ndihmuar për të zgjidhur situatën e vështirë në të cilën janë ndodhur

8. Në Bashki/Njësi Administrative më kanë trajtuar me respekt dhe dinjitet

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%27%13%60%0%

27% e të anketuarve janë shprehur se nuk janë dakord se Në Bashki/Njësi Administrative i kanë trajtuar me respekt dhe dinjitet, 13% janë shprehur të pavendosur dje 60% janë shprehur se janë dakord  se Në Bashki/Njësi Administrative i kanë trajtuar me respekt dhe dinjitet

9. Koordinatori i Dhunës pranë Bashkisë ka qenë vazhdimisht në kontakt me mua

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%27%15%58%0%

27% e të anketurve janë shprehur se nuk janë dakord se Koordinatori i Dhunës pranë Bashkisë ka qenë vazhdimisht në kontakt me ato, 15% janë shprehur të pavendosur dhe 58% janë shprehur se Koordinatori i Dhunës pranë Bashkisë ka qenë vazhdimisht në kontakt me ato.

10. Koordinatori i Dhunës ka qenë i pranishëm kur unë kam denoncuar në Polici

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%73%0%27%0%

73% e të anketurve janë shprehur se nuk janë dakord se koordinatori i Dhunës ka qenë i pranishëm kur ato kanë denoncuar në Polici dhe 27% janë shprehur se janë dakord se koordinatori i Dhunës ka qenë i pranishëm kur ato kanë denoncuar në Polici

11. Koordinatori i Dhunës më ka dhënë mbështetje dhe ndihmë që të mos ndihem e rrezikuar dhe kërcënuar

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%27%13%60%0%

27% janë shprehur se nuk janë dakord se Koordinatori i Dhunës ju ka dhënë mbështetje dhe ndihmë që të mos ndihen të rrezikuar dhe kërcënuar, 13% janë shprehur të pavendosur dhe 60% janë shprehur se koordinatori i Dhunës ju ka dhënë mbështetje dhe ndihmë që të mos ndihen të rrezikuar dhe kërcënuar.

12. Koordinatori i Dhunës ka ndërmjetësuar me institucione të tjera që unë të përfitoj shërbime dhe ndihmë

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%15%10%75%0%

15% e te anketuarve janë shprehur se nuk janë dakord se Koordinatori i Dhunës ka ndërmjetësuar me institucione të tjera ato të përfitojnë shërbime dhe ndihmë, 10% janë shprehur të pavendosur dhe 75% jane shprehur që janë dakord se Koordinatori i Dhunës ka ndërmjetësuar me institucione të tjera ato të përfitojnë shërbime dhe ndihmë

13. Jam e kënaqur nga ndihma që kam marr nga Koordinatori i Dhunës në Bashki

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%18%10%72%0%

18% e të anketuarve kanë shprehur se nuk janë dakord se janë të kënaqur nga ndihma që kam marr nga Koordinatori i Dhunës në Bashki, 10% janë shprehur të pavendosur dhe 72% janë shprehur se janë dakord se janë të kënaqur nga ndihma që kam marr nga Koordinatori i Dhunës në Bashki.

14. Jam e kënaqur me mënyrën si e ka trajtuar çështjen time prokuroria

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%30%22%48%0%

30% e të anketuarve kanë shprehur se nuk janë dakord  se janë të kënaqur me mënyrën si e ka trajtuar çështjen e tyre prokuroria, 22% janë shprehur të pavendosur dhe 48% janë shprehur se janë dakord se janë të kënaqur me mënyrën si e ka trajtuar çështjen e tyre prokuroria.

15. OJF ku jam drejtuar më ka mbështetur me shërbime  

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%18%0%82%0%

18% e të anketuarve kanë shprehur se nuk janë dakord se OJF ku janë drejtuar i kanë mbështetur me shërbime dhe 82% kanë shprehur se janë dakord se se OJF ku janë drejtuar i kanë mbështetur me shërbime.

16. OJF ku jam drejtuar më ka mbështetur me ushqime, veshëmbathje, medikamente, strehim, etj.

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%27%0%73%0%

27% e të anketuarve kanë shprehur se nuk janë dakord se OJF ku janë drejtuar i ka mbështetur me ushqime, veshëmbathje, medikamente, strehim, etj dhe 73% janë shprehur se janë dakord se se OJF ku janë drejtuar i ka mbështetur me ushqime, veshëmbathje, medikamente, strehim, etj.

17. Jam e kënaqur nga shërbimi që kam marr në OJF-në ku jam drejtuar

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%27%0%73%0%

27% e të anketuarve kanë shprehur se nuk janë dakord se janë të kënaqur nga shërbimi që kam marr në OJF-në ku janë drejtuar dhe 73% kanë shprehur se janë dakord.

18. Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional më ka ofruar kurs falas sipas kërkesave të mia

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%91%0%9%0%

91% e te anketuarve janë shprehur se nuk janë dakord se Drejtoria Rajonale e Formimit Profesional ju ka ofruar kurs falas sipas kërkesave të tyre dhe 9% kane shprehur se jane dakord.

19. Zyra Rajonale e Punës ka bërë përpjekje reale për të gjetur një punë të përshtatshme për mua

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%73%0%27%0%

73% te te anketurve jane shprehur se nuk jane dakord se  Zyra Rajonale e Punës ka bërë përpjekje reale për të gjetur një punë të përshtatshme për mua dhe 27% jane shprehur se janë dakord.

20. Spitali/Qendra Shëndetësore ku jam drejtuar më ka dhënë ndihmë të menjëhershme

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%22%5%73%0%

22% e te anketuarve nuk jane dakord se spitali/Qendra Shëndetësore ku jane drejtuar ju ka dhënë ndihmë të menjëhershme, 5 % jane te pavendosur dhe 73% jane dakord se spitali/Qendra Shëndetësore ku jane drejtuar ju ka dhënë ndihmë të menjëhershme.

21. Spitali/Qendra Shëndetësore ku jam drejtuar më ka informuar mbi shërbimet që unë mund të marr në institucione të tjera si viktimë e dhunës

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%10%27%63%0%

10% e te anketuarve nuk janë dakord se spitali/Qendra Shëndetësore ku janë drejtuar ju ka informuar mbi shërbimet që ato mund të marrin në institucione të tjera si viktimë e dhunës, 27% janë të pa vendosur dhe 63% janë dakord.

22. Çerdhja/kopshti/shkolla ku shkon/shkojnë fëmija/fëmijët im/e mi ka siguruar mbrojtje dhe nuk ka lejuar dhunuesin t’i afrohet pasi unë i kam dhënë një kopje të UMM/UM ku është/janë përfshirë edhe fëmija/fëmijët

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%27%55%18%0%

27% e të anketuarve jane shprehur se nuk jane dakord qe Çerdhja/kopshti/shkolla ku shkon/shkojnë fëmija/fëmijët im/e tyre ju ka siguruar mbrojtje dhe nuk ka lejuar dhunuesin t’i afrohet pasi i kane dhënë një kopje të UMM/UM ku është/janë përfshirë edhe fëmija/fëmijët, 55% janë të pa vendosur dhe 18% janë dakord.

23. Mendoj se shërbimet që ofrohen nga institucionet shtetërore janë të mjaftueshme dhe efektive

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%65%20%15%0%

65% e të anketuarve nuk janë dakord se shërbimet që ofrohen nga institucionet shtetërore janë të mjaftueshme dhe efektive, 20% janë të pavendosur dhe 15% janë dakord se shërbimet që ofrohen nga institucionet shtetërore janë të mjaftueshme dhe efektive.

24. Mendoj se shërbimet që ofrohen nga OJF janë të mjaftueshme dhe efektive

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%7%16%67%10%

7% janë shprehur qe nuk janë dakord që shërbimet që ofrohen nga OJF janë të mjaftueshme dhe efektive, 16% jane shprehur të pa vendosur, 67% jane dakord qe shërbimet që ofrohen nga OJF janë të mjaftueshme dhe efektive dhe 10% jane shume dakord.

25. Qendrat/OJF ku unë jam drejtuar/referuar kanë respektuar rregullat e konfidencialitetit

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%0%24%65%11%

24% e të anketuarve janë të pa vendosur që qendrat/OJF ku janë drejtuar/referuar kanë respektuar rregullat e konfidencialitetit  65% janë dakord dhe 11% janë shumë dakord që  Qendrat/OJF ku janë drejtuar/referuar kanë respektuar rregullat e konfidencialitetit.

26. Unë jam i/e kënaqur me shërbimet që kam përfituar nga institucionet shtetërore

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%65%18%17%0%

65% te te anketurve kane shprehur se nuk janë dakord që janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institiucionet shtetërore, 18% të pavendosur dhe 17% janë dakord që janë të kënaqur me shërbimet e ofruara nga institiucionet shtetërore.

27. Unë jam i/e kënaqur me shërbimet që kam përfituar nga organizatat

Nuk jam fare dakord Nuk jam dakord I pavendosur JamDakord Jam shume dakord 
0%18%15%55%12%

18% e të anketuarve kanë shprehur se nuk janë dakord që janë te kënaqur me shërbimet që kanë  përfituar nga organizatat,15% janë shprehur se janë të pavendosur, 55% kanë shprehur se janë dakord që janë të kënaqur nga shërbimet dhe 12 % kanë shprehur se janë shumë dakord.

Rekomandime:

 1. -Informimi dhe  ndergjegjesimi  i komunitetit  per te derjtat    e grave dhe vajzave si te drejta njerezore,   mbetet një domosdoshmeri  për te gjithë institucionet   anatare te MKR
 2. –  Aktivitete per rritjen  e kapaciteteve dhe   pergjegjshmerise te stafit ne institucionet  sherbim  ofruese   ne Bashi per   ofrimin  e sherbimeve  sa me cilesore .
 3. Zgjerimin e strukturës me një punonjës social në njësitë administrative në bazë të numrit të  banorëve 
 4. Rishikimi i detyrave funksionale të stafit duke parashikuar detyrat e Njësisë së Vlerësimit të Nevojave dhe Referimit në njësinë administrative.
 5. Parashikim në buxhet për shpenzime operative të stafit të njësisë administrative me qëllim menaxhimin dhe ndjekjen e rasteve sociale.
 6. Parashikimi dhe ofrimi i paketës trainuese për stafet në nivelin e Bashkisë dhe të njësive administrative. 
 7. Parashikimi ne Buxhet të fondit ne Bashkinë Dibër për rrintegrimin e të mbijeturave të dhunës ne familje. 
 8. Koordiantori vendor i dhunes ne familje te ketë rol specific për menaxhimin e rasteve duke mos poatur edhe detyra të tjera të ngarkuara
 9. Prioritizimi i përfshirjes së të mbijetuarve te dhunes në punesim dhe ne aftesimin per pune.