Ndërmarrjet sociale – një urë ndërmjet sektorit social dhe bizneseve tradicionale “SE-Bridge”

SE-Bridge është një projekt dyvjeçar që filloi zbatimin e tij më 15 nëntor 2017.#SE_Bridge Ajo zbatohet në rajonin ndërkufitar Maqedoni-Shqipëri, me fokus në rajonin e Dibrës në Shqipëri dhe në rajonin Jugperëndimor të Maqedonisë, duke mbuluar dy rajone ndërkufitare (një në çdo vend). Ky projekt financohet nga Bashkimi Europian në bashkpunim me IPA Cross-Border (programi i bashkëpunimit ndërkufitar ), dhe zbatohet  nga organizatat partnere: Center for Entrepreneurship Development and Managers, CEED Maqedonia https://ceedhub.mk/ ; The Association for Research, Communication and Development http://public.org.mk/ , nga Republika e Maqedonisë së Veriut, dhe Qendra Agritra- Vizion http://www.agritra-vizion.com/ dhe  CEED-Albania http://ceed-albania.org/ nga Republika e Shqipërisë.

Projekti i kushton përpjekjet e saj për të forcuar ndërmarrjet sociale dhe sipërmarrjen sociale në këto rajone përmes mbështetjes së formimit të startimeve të reja të SE, ngritjes së kapaciteteve të tyre si dhe kapaciteteve të SE ekzistuese, duke mundësuar bashkëpunimin e biznesit me sektorin tradicional të biznesit (TBS ) si dhe lehtësimin e aksesit të SE në tregje të reja dhe mundësitë e financimit.

Objektivat specifike të projektit përfshijnë:

  • Ngritja e ndërgjegjësimit dhe ndërtimit të njohurive mbi sipërmarrjen sociale në mesin e popullsisë ndërkufitare, palëve të interesit relevante dhe midis sektorit tradicional të biznesit (TBS), në të dy vendet;
  • Ngritja e kapaciteteve të individëve për fillimin dhe zhvillimin e SE përmes trajnimit, mentorimit, stërvitjes, lehtësimit të mundësive për bashkëpunim ndërkufitar (CB) dhe bashkëpunimit ndërsektorial dhe qasjes në financim (A2F);
  • Forcimi i SE-ve ekzistuese ne rajonin e CB-se permes lehtesimit te kontakteve dhe partneriteteve me kompanite TBS – duke mundesuar rritjen e SE dhe rritjen e qarkullimit;
  • Mbështetjen e punësimit / vetëpunësimit të grupeve të prekshme (prindër të vetëm, të papunë afatgjatë, persona me aftësi të kufizuara) dhe promovimin e integrimit të tyre të punës në rajonin e CB;
  • Rritja e bashkëpunimit të biznesit (veçanërisht në rajonin ndërkufitar) dhe mundësimi i qasjes në tregje të reja.

Për të arritur këto objektiva, projekti SE-Bridge përqendrohet në ndihmën që të gjitha rajonet e përfshira të njohin rolin e SEs, të kuptojnë rëndësinë e tyre në ekonominë dhe shoqërinë në përgjithësi, duke mbështetur kështu rritjen e tyre dhe krijimin e kushteve për ngritjen e më shumë SE. Për më tepër, projekti punon në ndërtimin e kapaciteteve të atyre ekzistuese, veçanërisht nëpërmjet nxitjes së bashkëpunimit me sektorin tradicional të biznesit. Projekti do të punojë për të ndihmuar SE-të ekzistuese për të forcuar dhe rritur, lidhjen e tyre me kompanitë nga TBS, ndërsa në të njëjtën kohë duke punuar me kompanitë TBS në ngritjen e njohurive dhe kuptimin e SE sektorit. Nëpërmjet rritjes së ndërgjegjësimit dhe ndarjes së shembujve të mirë të bashkëpunimit në mes SE dhe TBS brenda ngjarjeve të saj dhe aktiviteteve të PR, SE-Bridge do të punojë për rritjen e interesit në këtë sektor, duke rritur numrin e SE në rajonin ndërkufitar dhe duke intensifikuar aktivitetin e tyre të përgjithshëm të biznesit dhe bashkëpunimi me TBS.

Grupet e synuara për këtë projekt përfshijnë:

  • SE ekzistuese në rajone të përzgjedhura në Maqedoni dhe Shqipëri (kapacitetet e tyre ngritën dhe kontaktet me TBS janë forcuar dhe përmirësuar, bashkëpunimi është intensifikuar).
  • Individët dhe organizatat që vijnë nga rajoni ndërkufitar që dëshirojnë të fillojnë SE (kapacitetet e tyre të ndërtuara dhe të arsimuara në fillimin e SE, përmirësimi i eko-sistemit të përgjithshëm të SEs, mundësitë e qasjes në financim (A2F), bashkëpunimi me TBS të zgjeruara).
  • Grupet e prekshme në rajonin ndërkufitar përfshirë personat me aftësi të kufizuara, prindërit e vetëm, personat e papunësuar afatgjatë etj. (Rritja e ndërgjegjësimit, përmirësimi i kushteve dhe forcimi i kapaciteteve për punësimin / vetëpunësimin e tyre).
  • Ndërmarrjet tradicionale të sektorit të biznesit (TBS) në rajonin ndërkufitar MK-ALB (krijimi i mundësive të reja të biznesit me SE, ngritja e njohurive të tyre në SE dhe mundësitë ekzistuese për bashkëpunim).

Përfituesit përfundimtarë të këtij projekti përfshijnë fillimin e ndërmarrjeve të SE në rajonin ndërkufitar, pronarët e tyre dhe punonjësit, pronarët dhe punonjësit e kompanive në TBS, si dhe grupet e rrezikuara në rajon.

Gjithashtu, popullsia e përgjithshme në rajon do të përfitojë nga veprimi pasi që pozicioni i tyre ekonomik do të përmirësohet, kushtet për fillimin dhe kryerjen e SE do të përmirësohen, numri i SE do të rritet në të dy vendet, gjë që do të çojë në punësime të reja dhe në përmirësimin e kryqit – Bashkëpunimi kufitar i biznesit.

Projekti do të arrijë këto objektiva përmes zbatimit të grupeve të aktiviteteve të ndryshme, të organizuara në 3 komponentë komplementare të projektit:

1. Komponenti i Ngritjes së Kapaciteteve (CB),

2. Komponenti i Bashkëpunimit dhe Komunikimit të Biznesit (BCN)

3. Komponenti i Komunikimit dhe Monitorimit dhe Vlerësimit (CM & E)

Projekti SE-Bridge